Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące

Instytucje, urzędy » Zgromadzenia zakonne
Dzieci » Opieka nad dziećmi
Dane teleadresowe:
  • adres:Łąka 260
  • miejscowość:36-004 Łąka
  • województwo:podkarpackie
  • telefon:662 044 479
  • telefon:17-77 21 050

Opis firmy

Dom Pomocy Społecznej w Łące, w gminie Trzebownisko, prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, z siedzibą Władz Generalnych w Grodzisku Mazowieckim. Funkcjonuje od 1954 roku. Jego działalność określa decyzja Wojewody Podkarpackiego na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Łące przeznaczony jest dla 85 osób. Mieszkańcami Domu są dzieci i młodzież żeńska niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W naszym Domu mogą przebywać również osoby, które ukończyły 30 rok życia, jeżeli wykazują małą zdolność adaptacyjną w nowym środowisku, a okres pobytu w naszym Domu przekracza 5 lat. Możliwość tę zapewnia Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 roku.

Zasadniczym celem naszego Domu jest zapewnienie przebywającym w nim mieszkankom całodobowej opieki oraz warunków odpowiadających godności człowieka. Dom zaspokaja w głównej mierze potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne. Organizacja i zasady działania Domu uwzględniają stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkanek.

Nasza placówka realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne, kompensacyjne i terapeutyczne. Opiekę łączy się z wychowaniem, nauczaniem i wdrażaniem do osiągnięcia jak najlepszego poziomu samodzielności. Osiągnięcie tego poziomu możliwe jest dzięki współpracy całego personelu i dzięki dobrej organizacji wewnętrznej.

W Domu pracują Siostry zakonne i osoby świeckie, które z oddaniem i zaangażowaniem posługują tym, którzy tej pomocy potrzebują, stwarzając atmosferę, w której każda mieszkanka czułaby się szczęśliwa wiedząc, że jest wśród ludzi, którzy ją kochają i akceptują taką, jaka jest.

Do zespołów opiekuńczo - wychowawczych, które składają się z pracowników domu, należy opracowanie indywidualnego planu opieki dla każdej mieszkanki oraz jego realizacja. O ile jest to możliwe, plan uzgadnia się w porozumieniu z mieszkanką.

W naszej placówce w 1984 roku została utworzona Filia Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie. Obejmowała ona Szkołę Życia i klasę przysposabiającą do zawodu o profilu krawiec-tkacz. Klasę tę ukończyło 10 dziewczynek, a Szkołę Życia - 28. Od roku 1990 funkcjonuje Oddział Pozamiejscowy Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mrowli. Procesem dydaktycznym objęte są podopieczne, które nie ukończyły 25-roku życia. W trzech salach odbywają się zajęcia zespołów rewalidacyjno - wychowawczych i nauczania indywidualnego. Zajęcia prowadzi pięciu nauczycieli. Cztery sprawne wychowanki dowożone są na zajęcia do Ośrodka w Mrowli.

Oferta firmy

W zakresie usług opiekuńczych zapewniamy naszym pensjonariuszkom świadczenia pracy socjalnej, podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, opiekę psychologiczną, logopedyczną i rehabilitację.

Zadaniem pracownika socjalnego jest m.in. rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb podopiecznych z uwzględnieniem ich osobowości i zainteresowań. Pomoc przy załatwianiu spraw osobistych w urzędach (ZUS, poczta, bank), pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, a także w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z rodziną. Podejmowanie działań na rzecz integracji mieszkanek domu ze środowiskiem lokalnym, przez realizację wspólnych zadań i organizację imprez kulturalnych.

Podstawową opiekę medyczną sprawuje lekarz pierwszego kontaktu, lekarz psychiatra i pielęgniarki. Zakres i poziom świadczeń dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdej mieszkanki.
Zatrudnione pielęgniarki i opiekunki zapewniają całodobową opiekę medyczną i pielęgnacyjną, które wiążą się z udzielaniem pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, higienie, podnoszeniu sprawności i aktywizacji.
Psycholog prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Wspiera i doradza w problemach wychowawczych oraz pracuje nad poprawą relacji interpersonalnych. Najważniejszą formą wsparcia jest życzliwa obecność, dodawanie odwagi i wiary w ludzkie możliwości, wysłuchanie i zrozumienie ważności problemu oraz gotowość do twórczej pomocy.
Dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną, najważniejszą i naczelną wartością jest towarzyszenie jej w pokonywaniu wszelkich ograniczeń.


Wskazaniem do objęcia opieką logopedyczną poszczególnych mieszkanek jest brak komunikacji werbalnej, zaburzenia artykulacyjne, zaburzenia płynności mówienia, dysfunkcja oddychania i połykania. Ocena rozwoju mowy i jej zaburzeń jest niezmiernie trudna u osób głębiej upośledzonych umysłowo. Najważniejszą rzeczą dla specjalisty pracującego z tymi osobami jest wybór strategii postępowania. Każda z dziewczynek prowadzona jest według indywidualnego programu usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych i komunikacyjnych.
Zajęcia odbywają się w gabinecie logopedycznym, który wyposażony jest w komputer z programem logopedycznym, radiomagnetofon z zestawem kaset, obrazki do ćwiczeń słuchu fonematycznego, instrumenty perkusyjne, układanki, gry dydaktyczne i wiele innych. Formy zabawowe dają możliwość wykorzystania różnych pomocy do atrakcyjnej aktywizacji, a czasem są jedyną drogą porozumienia.
Niezależnie od wspomnianych wyżej form uatrakcyjniających ćwiczenia, stosowane są tradycyjne, ogólnie stosowane metody: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia narządów mowy, masaże.
Wysiłek terapeutyczny zmierza do nauczenia różnych form kontaktu z otoczeniem, także pozawerbalnych. Aby uzyskać oczekiwane rezultaty, konieczne jest wsparcie wszystkich osób, mających kontakt z podopiecznymi.
Rehabilitacja, to działanie mające na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej, maksymalnej do osiągnięcia przez nią, sprawności fizycznej, psychicznej, a także, na ile to możliwe, udziału w życiu społecznym. Dlatego, mieszkanki naszego Domu zostały objęte programem rehabilitacji i rekreacji ruchowej. Specjaliści rehabilitacji zajęli się oceną defektów i deficytów związanych z układem ruchowym poszczególnych mieszkanek, w celu opracowania najbardziej skutecznego programu podnoszenia ogólnej sprawności, aktywności ruchowej i wydolności motorycznej. Program ten opiera się na:
- gimnastyce leczniczej - mającej na celu aktywizację motoryczną poprzez ćwiczenia lub gimnastykę,
- fizykoterapii - zlecane przez lekarza zabiegi pobudzają aktywność określonych grup mięśni,
- muzykoterapii leczniczej - mającej na celu wyciszenie negatywnych emocji i agresji poprzez stymulację muzyczną.

Mieszkanki korzystają z następujących zabiegów:
- zabiegi wodolecznicze (wirówka, wanna z hydromasażem)
- zabiegi elektrolecznicze
- zabiegi światłolecznicze
- masaże ręczne i pneumatyczne
- zabiegi laserowe
- zabiegi polem magnetycznym
- zabiegi ultradźwiękowe
- zabiegi inhalacyjne.
Zabiegi wykonuje fizykoterapeuta w porozumieniu z kadrą medyczną.

Słowa kluczowe

miejskie ośrodki pomocy społecznej, dom pomocy społeczne, osoby niepełnosprawne., dzieci i młodzież żeńska niepełnosprawna intelektualnie, opieka, pomoc,

Lokalizacja na mapie