Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Noe Edu-Jetter

Nauka » Kursy,Szkolenia
Dane teleadresowe:
  • adres:ul. Łanowa 23 a
  • miejscowość:87-800 Włocławek
  • województwo:kujawsko-pomorskie
  • telefon:660 887 300
  • telefon:(54)232 37 07
  • www:www.noeedujetter.pl

Opis firmy

Celem działania orodka jest badanie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli, inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej, organizowanie różnych form współpracy i wymiany dowiadczeń między nauczycielami, szkołami i placówkami.

Oferta firmy

INFORMACJA O FORMACH DOSKONALENIA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

I. Kursy kwalifikacyjne (zgodnie z ramowym programem MEN)
1.Pedagogika Specjalna
- oligofrenopedagogika
- surdopedagogika
- tyflopedagogika
- pedagogika lecznicza
2.Terapia pedagogiczna
3.Bibliotekoznawstwo
4.Wychowanie do życia w rodzinie
5.Przyroda.
6.Organizacja i Zarz‘dzanie Owiat‘
7.Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
8.Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
II.Kursy doskonal‘ce i warsztaty
1.Nauczyciel stażysta na drodze rozwoju zawodowego - 5 godz.
2.Nauczyciel kontraktowy na drodze rozwoju zawodowego - 5 godz
3.Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? - 5 godz
4.Tworzenie rocznego planu biblioteczno-dydaktycznego w bibliotece szkolnej - 5 godz.
5.Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku - 10 godz.
6.Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku - 36 godz.
7.Podstawy rysunku i malarstwa - 8 godz.
8.Decoupage, jako technika zdobnicza - 10 godz.
9.Bombki decoupage (materiały zabezpiecza organizator) - 5 godz.
10.Grafika (proste techniki graficzne) - 3 godz.
11.Collage - rysunek przestrzenny (forma dekoracyjna) - 3 godz.
12.Origami tematyczne z kwadratu, koła, trójk‘ta - 4 godz.
13.Kwiaty z materiału jako formy dekoracyjne - 5 godz.
14.Kukiełki z papieru (zasady tworzenia) - 4 godz.
15.Kukiełki z materiału (zasady tworzenia) - 4 godz.
16.Pierwsza pomoc przedmedyczna dla opiekunek dziecięcych - 8 godz.
III. Szkolenia Rad Pedagogicznych
1.Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach, w wietle nowych regulacji prawnych - 5 godz.
2.Plan Działań Wspieraj‘cych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i tworzenie karty indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 6 godz.
3.Diagnozowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym narzędzia diagnozy - 5 godz.
4.Zasady pracy z uczniem upoledzonym w stopniu lekkim w warunkach szkoły ogólnodostępnej - 5 godz.
5.Ocenianie uczniów ze specjalnymi i specyficznymi trudnociami w nauce - 4 godz.
6.Efektywne wspieranie rozwoju dziecka w oparciu o opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej - 5 godz.
7.Indywidualne predyspozycje ucznia a rozwój jego zdolnoci - 5 godz.
8.Samoocena - w jaki sposób pobudzić uczniów do oceny własnych osi‘gnięć - 4 godz.
9.Dziecko przygotowuj‘ce się do nauki w szkole i mały uczeń w szkole - wspieranie, diagnoza - 5 godz.
10.Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu - 5 godz.
11.Integracja sensoryczna - 8 godz.
12.Programy nauczania i plany pracy nauczyciela w wietle znowelizowanego prawa owiatowego - 4 godz.
13.Odpowiedzialnoć prawna: dyscyplinarna, porz‘dkowa oraz karna w zawodzie nauczyciela - 4 godz.
14.Sytuacje kryzysowe w szkole - procedury postępowania nauczycieli i formy współpracy z policj‘ w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczoci‘ i demoralizacj‘ - 5 godz.
15.Dyscyplina w klasie - metody i techniki interwencji wychowawcy - 5 godz.
16.Wykorzystanie wybranych sposobów interwencji nauczyciela wobec trudnych zachowań uczniów - 5 godz.
17.Komunikacja interpersonalna - 5 godz.
18.Szkolna interwencja profilaktyczna - 4 godz.
19.Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej - 5 godz.
20.Przygotowanie szkoły/placówki do wdrożenia modułowych programów kształcenia zawodowego - 5 godz.
21.Kształtowanie wizerunku szkoły i współpraca ze rodowiskiem lokalnym - 5 godz.
22.Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z now‘ podstaw‘ programow‘ kształcenia ogólnego - 5 godz.
23.Pierwsza pomoc przedmedyczna - 8 godz.
24.Dziecko z cukrzyc‘ w szkole i przedszkolu - 4 godz.
25.Dziecko z astm‘ lub hemofili‘ (do wyboru) w szkole i przedszkolu - 4 godz.
26.Dziecko z padaczk‘ w szkole i przedszkolu - 4 godz.
27.Metoda projektu edukacyjnego w realizacji podstawy programowej - 5 godz.
28.Emisja głosu - 5 godz.
29.Pomiar dydaktyczny jako element warsztatu pracy nauczyciela - 8 godz.
30.Konstruowanie zadań na sprawdziany szkolne z uwzględnieniem wymagań i kryteriów ich oceniania - 5 godz.
31.Muzyka i ruch w pracy z dziećmi i młodzież‘ - 5 godz.
32.Diagnozowanie osi‘gnięć edukacyjnych uczniów klas I-III. Analiza wyników sprawdzianów - 5 godz.
33.Edukacja muzyczna w kształceniu zintegrowanym - 4 godz.
34.Edukacja zdrowotna w kształceniu zintegrowanym - 4 godz.
35.Zabawy ruchowe z elementami edukacji matematycznej metod‘ dynamicznych obrazów - 5 godz.
36.Gry i zabawy muzyczne w przedszkolu metod‘ Stormsa - 5 godz.
37.Realizacja programu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym Kuba i Kleks kontra agresja - 5 godz.
38.Szkolenie okresowe BHP nauczycieli i pracowników administracyjno-biurowych w placówkach owiatowych - 10 godz.
39.Szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 8 godz.
40.Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców - 16 godz.
41.Kurs kierowników wycieczek szkolnych - 8 godz.
42.Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku - 10 godz.
43.Pierwsza pomoc dla przedszkolaków (wiek 3-5 lat) - 2 godz.
44.Pierwsza pomoc dla dzieci 6-letnich - 2 godz.
45.Pierwsza pomoc dla uczniów klas I-III - 2 godz.
46.Pierwsza pomoc dla uczniów klas IV-VI - 4 godz.
47.Pierwsza pomoc dla uczniów szkół gimnazjalnych - 4 godz.
48.Pierwsza pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 4 godz.
IV. Prelekcje dla rodziców
1.Bliżej siebie, dalej od papierosów, alkoholu i narkotyków.
2.Jak reagować na trudne zachowania dzieci? Kiedy zabronić, kiedy pozwolić?
3.Wpływ postaw rodziców na zachowania dzieci. Stawianie granic w wychowaniu.
4.Jak zbudować pozytywne więzi emocjonalne z dzieckiem?
5.Konflikt pokoleń. Budowanie wspólnego systemu wartoci z nastolatkiem.
V.GnieĽnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menadżerska MILENIUM Niepubliczny Orodek Edukacyjny EDU-JETTER
STUDIA PODYPLOMOWE !
Doradztwo zawodowe
Socjoterapia
Logopedia
Wychowanie przedszkolne
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Metodyka pracy kuratora są‘dowego

Słowa kluczowe

kursy kwalifikacyjne Włocławek, kursy doszkalające Włocławek, warsztaty Włocławek, szkolenia rad pedagogicznych Włocławek, prelekcje dla rodziców Włocławek,

Lokalizacja na mapie

Szybki kontakt:

Imię, nazwisko/ Firma
E-mail(wymagane)
Temat(wymagane)
Wiadomość(wymagane)